God man/Förvaltare - Förteckningsblankett

LÄS MER

När gode män, förvaltare och förmyndare tillträder sitt uppdrag ska de lämna in en förteckning över den omyndiges/huvudmannens tillgångar och skulder från och med förordnandedagen. Förteckningen ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från förordnandedagen.